Πολιτική Ποιότητας

Η ACTIVIA MEDICAL έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει ένα τεκμηριωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο διατηρεί ενεργό και αποτελεσματικό σύμφωνα και με τις απαιτήσεις του Προτύπου EN ISO 13485:2016 και της σχετικής Νομοθεσίας (ΚΥΑ ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348).

 

·      Το αντικείμενο της εταιρείας είναι η εμπορία και η τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού υλικού

·      Προμηθευτές της εταιρείας είναι διεθνείς οίκοι κατασκευής ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και αναλωσίμων καθώς και εταιρείες διακίνησης του υλικού αυτού στην Ελλάδα

·      Πελάτες της εταιρείας είναι ιδιώτες ιατροί, ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, δημόσια νοσοκομεία αλλά και ο γενικός πληθυσμός 

 

Η Εταιρεία έχει καθορίσει και έχει εντάξει στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας όλες τις απαιτούμενες διεργασίες της, έχει δε καθορίσει τη μεταξύ τους διαδοχή και αλληλεπίδραση, καθώς και τα κριτήρια που απαιτούνται για να διαπιστωθεί ότι οι διεργασίες αυτές είναι αποτελεσματικές. 

 

Η Διοίκηση και Υ.Δ.Π της εταιρείας ACTIVIA MEDICAL, φέρει εξ ολοκλήρου την ευθύνη της ανάπτυξης και  της σωστής  εφαρμογής του Συστήματος. 

 

Η ACTIVIA MEDICAL ελέγχει την παροχή των προϊόντων / υπηρεσιών των προμηθευτών της μέσω του ελέγχου των εισερχόμενων υλικών και της διαχείρισης των υποκυπτόντων προβλημάτων στα πλαίσια της συνεργασίας της με τους Προμηθευτές. Ελέγχει την διακίνηση και την τεχνική υποστήριξη των προϊόντων της μέσω των ελέγχων που διενεργεί καθώς και μέσω της διαχείρισης των τυχόν προβλημάτων που προκύπτουν στα πλαίσια της συνεργασίας με τους Αντιπροσώπους και τους Πελάτες της. Επίσης, αξιολογεί τις υπηρεσίες των εταιρειών ταχυμεταφορών που αναλαμβάνουν για λογαριασμό της τη διακίνηση των προϊόντων. 

 

Η εταιρεία, επίσης, εξασφαλίζει τη διάθεση των απαραίτητων πόρων για την υλοποίηση και παρακολούθηση αυτών των διεργασιών. Τέλος, η εταιρεία αποτιμά και αναλύει τις διεργασίες και δραστηριότητες που υπάγονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και αναπτύσσει όποιες ενέργειες απαιτούνται, ώστε να επιτυγχάνονται προσχεδιασμένα αποτελέσματα και βελτιώσεις σε αυτές τις δραστηριότητες.